People empowerment

People empowerment
People empowerment
People empowerment

Assessment van het bestaand beleid en
opstelling van een nieuw strategisch HR beleid.

Om een strategisch HR beleid met juiste doelstellingen te bekomen, maken we actieplannen op basis van een SWOT analyse van het bestaande HR beleid, bevraagd bij managers en medewerkers. We betrekken alle kennis, vaardigheden, potentieel en ambitie van uw eigen medewerkers en koppelen dit met onze expertise om op alle niveaus van de onderneming buy in te krijgen voor het uitwerken van tastbare acties die uiteindelijk leiden tot het schrijven van een succesverhaal. We hechten veel belang aan transparantie in het  communicatiebeleid.

Medewerkers aantrekken, onthalen, integreren en ontwikkelen in de loopbaan.

We besteden aandacht aan uw ‘Employer Branding’. We stellen samen een aanwervingsplan op, maken goede vacatureteksten, wijzen de juiste selectiepartners aan, adviseren nieuwe sociale media & zoekkanalen. We leren u screenen en adviseren bij de contractopmaak. Mensen professioneel benaderen, kiezen, onthalen, m/peteren en opleiden bepaalt de snelheid van  inzetbaarheid.

De missie, visie, waarden, strategie en ondernemingsdoelen kennen, SMART functiedoelen hebben, bewegingsvrijheid krijgen en beïnvloeden, maakt dat medewerkers zich nuttig voelen en bijdragen. Wij helpen u dit proces uitwerken, bepalen samen de bedrijfsgenerieke competenties, bezorgen een competentiematrix en leggen gedragsindicatoren vast.  We leren u goede functiebeschrijvingen en  loopbaanladders op te stellen, reiken methodes aan voor functionerings- en evaluatiegesprekken, adviseren bij het geven van feedback en het opstellen van POP’s en PAP’s (persoonlijk opleidingsplan en - actieplan).                  

Medewerkers motiveren en belonen.
Een leeftijdsbewust HR beleid voeren en afscheid nemen

We werken een beloningsbeleid uit waar uw bedrijfsstrategie zich in vertaalt. We spreken over functieclassificatie, marktconforme loonvorken en benefits, instrumenten om de groei in de vork te bepalen en het belang van een intern billijkheidskader. We organiseren medewerkers tevredenheid enquêtes en begeleiden leidinggevenden bij de opmaak van actieplannen. We zijn een klankbord voor leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren.

We stellen een retentiebeleid op dat jongeren weerhoudt om de onderneming te verlaten en een leeftijdsbewust beleid dat senior werknemers stimuleert te blijven en hun kennis over te dragen. We begeleiden u bij het voeren van ontslag- en exitgesprekken en het voorstellen van formules voor  outplacement. Ook in het afscheid nemen van medewerkers herken je een bedrijf met een goed HR beleid.